T. 973 298 015
info@santjoandelerm.com
T. 973 298 015
info@santjoandelerm.com

Condicions generals de compra

El present avís legal i condicions generals de compra, regulen les condicions d’ús del lloc web www.santjoanderlerm.org.

Sant Joan de l’erm és una societat amb domicili a Plaça de la Trobada s/n – Montferrer i Castellbó, Lleida i amb adreça de correu electrònic info@santjoandelerm.com i amb CIF P2500040G.

La utilització per part del client dels serveis de la botiga d’internet de santjoandelerm.org pressuposa, en tot cas, l’adhesió a les Condicions Generals de Compra. Per això, és convenient que el client llegeixi aquestes Condicions Generals abans de procedir a realitzar una compra.

Les presents Condicions Generals de Compra estan sotmeses a la legislació espanyola. En el cas de litigi, les parts contractants se sotmeten als jutjats i tribunals amb expressa renúncia de qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, assumint la part que incompleixi el contracte les despeses judicials i extrajudicials que es derivin de la reclamació inclòs els despeses d’advocats, procuradors, etc.

Preus de Venda
Tots els preus exposats a la llista dels nostres productes són amb IVA inclòs. El tipus d’IVA aplicable actualment és del 21% per al territori de la Unió Europea. Quedaran exempts de pagar aquest impost totes aquelles empreses pertanyents a països de la Unió Europea exceptuant Espanya. En la venda a qualsevol altre país del món no es repercutirà IVA, no obstant els sistemes duaners de cada país aplicaran les càrregues impositives corresponents.

A causa del seu especial règim fiscal, són considerats territoris extracomunitaris els àmbits geogràfics corresponents a Canàries, Ceuta i Melilla. Per tant, les compres realitzades per residents d’aquests territoris estan exemptes del pagament de l’IVA. No obstant el sistema duaner aplicarà les càrregues impositives corresponents.

En qualsevol cas, l’import total a pagar serà l’indicat en l’última pantalla de CAIXA.

Les despeses del despatx de duanes i els impostos d’importació no estan inclosos en el preu de l’article ni en el de l’enviament, i hauran de ser pagats en destinació pel receptor de la mercaderia.

Els preus exposats a www.santjoandelerm.org podran ser revisats i modificats si les condicions ho requereixen en qualsevol moment.

Període de validesa de les Presents Condicions
El període de validesa de les presents condicions, serà el temps que romanguin publicades a la pàgina web i s’aplicaran als serveis adquirits en el moment en què aquestes condicions estiguessin disponibles.

En tot cas, santjoandelerm.org es reserva el dret de modificar-les de forma unilateral, sense que això pugui afectar els serveis contractats pels usuaris amb caràcter previ a la modificació, excepte en aquells supòsits en què l’usuari hagués canviat o modificat el servei contractat, en el cas són aplicables les condicions vigents en el moment del canvi i / o modificació.